Energieakkoord versterkt Energy Valley ambities

09 okt 2007

Het energieakkoord dat op 8 oktober 2007 door de vier noordelijke provincies met het Rijk is ondertekend vormt een belangrijke onderlegger om de groeiambities van Energy Valley verder vorm te geven. Het energieakkoord geeft richting aan beleidsvoornemens, verbindt hier concrete doelstellingen aan en biedt daarmee houvast voor langdurige inspanningen. Dit is cruciaal om samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan een duurzame energie-economie. De stichting Energy Valley is dan ook zeer verheugd met de ondertekening van het akkoord. Het akkoord onderstreept nogmaals de prominente energiepositie en biedt uitstekende aanknopingspunten voor nieuwe energieactiviteiten en -investeringen.

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Cramer van Ruimte en Milieu hebben een energieakkoord ondertekend met de Energy Valley provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland. Door onder andere energiebesparing, duurzame energie en biobrandstoffen moet in 2011 40 tot 50 Petajoule duurzame energie (2dit is het energieverbruik van een half miljoen huishoudens) en 4,5 Megaton CO2-emissiereductie (2dat is 15 procent van de nationale doelstelling en ongeveer de uitstoot van 1,5 miljoen personenwagens) zijn gerealiseerd. Daarmee levert het Energy Valley-gebied nu al een forse bijdrage aan de realisatie van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 van het kabinet in het werkprogramma 'Nieuwe energie voor het klimaat' dat op Prinsjesdag is gepubliceerd. Ook wordt de economische ontwikkeling van Noord- Nederland gestimuleerd door het uitbouwen en versterken van innovatieve energieactiviteiten.

Noord-Nederland beschikt over de grootste aardgasvelden van West-Europa; er werken bijna 20.000 mensen in de energiesector. Sinds 2003 kent Noord-Nederland een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband op energiegebied onder de noemer Energy Valley. In deze samenwerking bundelen publieke en private partijen hun inspanningen om energieprojecten van de grond te krijgen en het economisch cluster van energiebedrijven en kennisinstellingen uit te bouwen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de platforms uit de EnergieTransitie, waaronder het platform Nieuw Gas en het platform Groene Grondstoffen.

De Rijksoverheid en de Noordelijke provincies gaan deze kabinetsperiode intensief met elkaar samenwerken om eventuele knelpunten in de ruimtelijke ordening en energie-infrastructuur (2bijvoorbeeld bij de uitbreiding leidingennetwerk voor gas en elektriciteit) weg te nemen. Door een gebundelde inzet van provinciaal en rijksbeleid moet het voor bedrijven en kennisinstellingen gemakkelijker worden om energieprojecten te realiseren.

De inspanningen van de overheden zijn er deze kabinetsperiode op gericht om energieprojecten van de grond te krijgen die aansluiten bij de sterke punten van het Energy Valley-gebied. Dan gaat het om projecten op het terrein van:

  • Energiebesparing in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie
  • Duurzame energie: onder andere biomassa, windenergie en zonne-energie
  • Biobrandstoffen en duurzame mobiliteit
  • Schoon fossiele energie door het mogelijk maken van opslag van CO2 
  • Het stimuleren van onderzoek en innovatie voor energie.

Klik hier om het energieakkoord en een lijst met voorbeeldprojecten te downloaden (2pdf-versie).

Nieuwsarchief