DuoCongres Financiering energieprojecten en De toekomst van algenteelt

17 mei 2008

Activiteit: DuoCongres NOM, BioEnergieNoord en Stichting Energy Valley
Datum: 5 juni 2008
Plaats:  Karmel Klooster Drachten

Doelgroep:

De doelgroep is breed. Het bedrijfsleven, overheden, investeringsorganisaties, brancheorganisaties en kennisinstellingen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het congres.

U kunt zich aanmelden voor het volledige programma maar u kunt ook alleen het ochtendprogramma of middagprogramma bijwonen.

Tijdens het ochtendprogramma zal u worden geïnformeerd over de mogelijkheden van de financiering van energieprojecten. De aandacht voor duurzame energie leidt tot veel initiatieven vanuit de markt. De inzet van subsidies is soms nodig en mogelijk op projecten rendabel te maken. De maatschappelijke waardering voor energie uit biomassa is de laatste tijd erg wisselvallig. Om in deze turbulente omgeving waarin subsidies en maatschappelijke waardering voortdurend snel veranderen, projecten gefinancierd te krijgen is niet eenvoudig. Banken en investeerders zien kansen maar hebben ook zekerheden nodig. Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid om waardevolle contacten te leggen.

Algenteelt zal in het middaggedeelte centraal staan. In Nederland houden verschillende partijen zich bezig met onderzoek naar en productie van algen. Er leven veel vragen over algen. Hoe zit het nu werkelijk met de potentie van algen. Kunnen de beloften over opbrengsten worden waargemaakt? Welke businesskansen zijn er en hoe pakken we die op? Verder wordt er de mogelijkheid geboden om vragen te stellen. Vanzelfsprekend biedt deze bijeenkomst volop mogelijkheden om met interessante partijen in contact te komen.Ochtendprogramma Financiering energieprojecten

09.30 uur  Ontvangst

10.00 uur  Opening
  Voorzitter de heer F.(2Frans) Debets, Projectleider BioEnergieNoord

10.10 uur De heer A.van Dijk, projectmanager NOM

"Producten en diensten van de NOM"

10.30 uur De heer P. (2Peter) Hoogenboom, subsidieadviseur DLV Plant
  “Biomassa en subsidies”

10.50 uur PAUZE

11.10 uur De heer W. (2Wouter) Verster, Project Finance Rabobank International
  “Thought for SWOT duurzame energieprojecten”

11.30 uur Bijdrage Prive investors
“Deelname aan projecten met eigen vermogen”

11.50 uur De heer F. (2Frans) Debets, Projectleider BioEnergieNoord
“Problemen en kansen, casussen uit de praktijk”

12.00 uur Vragenronde

12.15 uur LUNCH


Middagprogramma De toekomst van algenteelt

13.00 uur  Opening.
Voorzitter de heer E. (2Eisse) Luitjens, Projectmanager NOM

13.10 uur Mevrouw M. (2Monique) Schoondorp, directeur Nonagon.
Studie uitgevoerd door Nonagon en DHV, gefinancierd door Provincie Groningen.
“Verkenning van de mogelijkheden van toepassing en demonstratie van algen in de Energy Valley regio”

13.40 uur De heer R. (2Robert) Baard, General Manager AquaPhyto BV
“De teelt van microwieren voor de productie van biobrandstoffen en aquaculturen”

14.10 uur De heer R. (2Rob) Korten, projectmanager duurzame energie en groene grondstoffen DLV Plant
 “Duurzame energie en groene grondstoffen. Een veel belovend proefproject.”

14.40 uur PAUZE

15.00 uur De heer W. (2Wim) Zegers, Corporate Strategy Ingrepro
 “Powerfarm voor het produceren van duurzame energie”

15.30 uur De heer P. (2Patrick) Cnubben, Projectaanjager Stichting Energy Valley
 “Ondersteuning bij realisatie algenprojecten door Stichting Energy Valley”

15.50 uur Sluiting door de voorzitter

16.00 uur  Speeddaten en Borrel

 

 Informatie NOM

De N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, is de aanjager van de economie in het Noorden. De NOM heeft een breed takenpakket: participeert in bedrijven die in de drie noordelijke provincies gevestigd zijn of zich gaan vestigen, biedt begeleiding bij investeringen, subsidies, locatiekeuze en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten.

Informatie AquaPhyto BV

Inleiding
AquaPhyto BV is een innovatieve biotechnologische onderneming gespecialiseerd in de productie van aquatische biomassa (2micro-wieren/micro-algen).  De initiatiefnemers van AquaPhyto zijn vanuit verschillende disciplines al meer dan 15 jaar actief met de ontwikkeling en realisatie van technologie voor de productie van micro-wieren en beschikken over de wetenschappelijke kennis en praktijkervaring die cruciaal is voor commercieel succes.
Het initiatief is destijds ontstaan bij de Universiteit van Amsterdam  waar het bestrijden van micro-algen in het buitenwater centraal stond. Middels de realisatie van verschillende pilot systemen (2bassins) in Nederland (21993 – 2004)  is de  afgelopen jaren unieke kennis en praktijkervaring opgebouwd. Als grondlegger van de technologie (2bassins) in Nederland richt AquaPhyto zich op productie en vercommercialisering van micro-wieren. Daarnaast vormen research & development een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.
De commerciële productielocatie met onderzoeksfaciliteiten is sedert enkele jaren in Flevoland gesitueerd. De infrastructuur van de locatie is uitermate geschikt voor de beoogde expansie in de komende jaren (2zie foto Groenboek, energietransitie).                                                                             
De eerste ontwikkeljaren van het bedrijf zijn gefinancierd door Spark Holding BV (2Emmen). Met Teijin, een van de belangrijkste Japanse investeerders in Nederland,  heeft AquaPhyto een overeenkomst gesloten.  De komende jaren zal Teijin investeren in onderzoekslijnen van AquaPhyto welke gebaseerd zijn  op de productie en toepassing van micro-wieren.  Deze activiteiten sluiten uitstekend aan bij de strategie van Teijin welke gericht is op innovatieve en duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie en (2bio)technologie. Teijin een multinational met wereldwijd meer dan 150 deelnemingen in diverse bedrijven is onder meer gespecialiseerd in synthetische vezels,  plastics, pharmaceuticals  en health care (2nutra-ceuticals). Met de ondersteuning door Teijin worden productie, onderzoeksfaciliteiten en personele bezetting uitgebreid. Implementatie van de technologie in Japan en uitwisseling van kennis en ervaring  zullen resulteren in de introductie  van nieuwe hoogwaardige technologische ontwikkelingen. Ook in Nederland werkt AquaPhyto aan het verbreden van de samenwerking met het bedrijfsleven, de overheid en met instellingen als Energy Valley en NOM.

Micro-Wieren
Micro-wieren zijn microscopische kleine waterplantjes en  kunnen worden beschouwd als ’s werelds rijkste natuurlijke voedselbronnen met een hoge voedingswaarde. Deze nutritionele waarde maakt dat zij uitstekend geschikt zijn als voedselbron voor mens en dier.  Daarnaast zijn zij als groene grondstof geschikt voor winning van producten en energiedragers. Deze aquatische biomassa kan worden omgezet in biodiesel en is daarmee een alternatieve bron van energievoorziening.
Er bestaan 80.000 soorten waarvan de marktpotentie nog nauwelijks is benut.  Momenteel werkt AquaPhyto aan tien ontwikkeltrajecten, waaronder toepassing  voor biobrandstoffen, CO2 fixatie, waterzuivering, diervoeders (2feed) , humane voeding (2food), agro-chemicaliën en aquacultuur.
Onder meer is een ontwikkeltraject gestart in samenwerking met Koninklijke Prins & Dingemanse waarbij de toepassing van micro-wieren in combinatie met ‘land based’ aquacultuur (2schelpdieren) centraal staat.
Het (2agro-bio)technologisch concept van AquaPhyto biedt een uitstekend perspectief in het kader van het streven naar duurzame landbouw en  het produceren in evenwicht met de omgeving.  Door de duurzame productiemethode en het plantaardige en veelzijdige karakter hebben micro-wieren inmiddels een brede maatschappelijke belangstelling.

Duurzame innovatie
Het innovatieve concept van AquaPhyto sluit goed aan bij de huidige mondiale ontwikkeling (2transitie) in het streven naar duurzame toepassingen.  

 

 

Aanmelding:


Dagprogramma (2€ 50,-)  

Ochtendprogramma en lunch (2€ 25,-)  

Lunch en middagprogramma (2€ 25,-)  
 

Energyvalleyplatformleden kunnen gratis deelnemen.    


Contactgegevens:


Bedrijf: ………………………………………………….

Naam:  ………………………………………………….

Adres:  ………………………………………………….

Plaats:  ………………………………………………….

Tel:  ………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………….

Handtekening:

 


Plaats en datum:  ……………………….     …………………………

 

U kunt u de ondertekende aanmelding faxen naar 050-7890019 of de benodigde gegevens e-mailen naar communicatie@energyvalley.nl

Nieuwsarchief