Bouw vuilverbranders Wijster nog niet van de baan

08 okt 2009

De Raad van State heeft woensdag bepaald dat Gedeputeerde Staten van Drenthe Essent Milieu onterecht een milieuvergunning hebben geweigerd voor de bouw van twee extra verbrandingsovens in Wijster. De Raad vond het argument dat Wijster geen geschikte locatie is omdat er geen toepassingsmogelijkheden zijn voor de vrijkomende restwarmte, niet steekhoudend. Bovendien deelt de Raad niet het standpunt dat het energierendement van de nog te bouwen installatie te laag is.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (2VVD) is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak. "De Nederlandse en Europese wetgeving geeft overheden ruimte voor beoordelingsvrijheid, maar in deze uitspraak brengt de Raad ons besluit terug naar de exacte letter van de regelgeving. Dat is bijzonder jammer, omdat we die ruimte hard nodig hebben om onze klimaat- en energiebeleid kracht bij te zetten. Het ontbreekt ons nu aan juridische instrumenten om sturing te geven aan de ambitieuze doelstellingen," zo zegt Klip. De Europese wetgeving stelt dat de best beschikbare technieken moeten worden toegepast, terwijl er volgens de Raad van State geen ruimte is te toetsen aan de meest recente innovatieve ontwikkelingen, maar getoetst moet worden aan data uit 2001 die in de regelgeving zijn opgenomen.

Het proces is volgens gedeputeerde zeker niet voor niets geweest. "Ik zie dat onder druk van onze kritische blik uiteindelijk veel positieve ontwikkelingen op gang zijn gekomen op het MERA-terrein," zo zegt Klip-Martin. "Dat is winst in alle opzichten."

Directeur Marcel Daemen van Essent Milieu Noord is tevreden over de uitspraak. Essent, tegenwoordig Attero, Energy Valley en de provincie Drenthe willen in Wijster een Energietransitiepark (2ETP) ontwikkelen, dat als voorbeeld moet dienen van een uiterst duurzaam bedrijventerrein. Optimaal benutten van grondstoffen, energie/warmte, water en aanvullend ook reststoffen uit de agrosector staat centraal.

Voor vestiging op het ETP hebben zich al meerdere warmtevragende bedrijven gemeld. Vergaande voorbereidende gesprekken hebben al tot een grondaankoop op het terrein geleid. Attero wil samen met het nieuwe bedrijf investeren in de huidige verbrandingsinstallatie om warmtelevering en -toepassing mogelijk te maken.

Daarnaast produceert Attero al jarenlang 6 tot 8 miljoen m3 groengas per jaar. In combinatie met industriële en agrarische vergistingsprocessen kan de productie op het ETP oplopen tot 40 miljoen m3 dat geïnjecteerd kan worden op het aardgasnet. Dat is een enorme stimulans voor de agrobusiness.

Het ETP wordt een proeftuin van nieuwe technologie en vraagt om een innovatieve aanpak een sterke regisseurs- en aanjagersrol van de provincie en gemeente bij bijvoorbeeld de gerichte benadering van bedrijven en de vergunningverlening en een ondersteunende rol van andere overheden zoals het waterschap Reest & Wieden. Het ETP is een concrete uitwerking van het concept "Industriële ecologie" in Midden Drenthe.

Bron: Provincie Drenthe

Nieuwsarchief