Biomassa

15 jan 2010

Het noorden kent een traditioneel sterke agrarische sector. Dit biedt allerlei aanknopingspunten voor nieuwe energieontwikkelingen. De stichting Energy Valley heeft voortvloeiend uit het North Sea Bio Energy project het projectbureau Bio Energie Noord opgericht om het groot aantal initiatieven op dit gebied te ondersteunen. De stichting Energy Valley zelf richt zich op grotere en innovatieve bio-energie projecten.


ETP EemsdeltaEnergieTransitiePark Eemsdelta

Het EnergieTransitiePark Eemsdelta neemt een bijzonder positie in op het thema biomassa. Dit initiatief is gericht op het creëren van een ontwikkelgebied voor versnelde invoer van bio-energie innovaties. Samen met energie(-intensieve) bedrijven en overheden wordt het concept uitgewerkt in een programma met technologische concepten, wet- en regelgeving, coalities en financieringsopties. Er zal daarbij nadrukkelijk samenwerking worden gezocht met de tweede fase van het project Costa Due, zodat deze en het ETP elkaar onderling kunnen versterken.


Groen Gas Biogas installatie

De ontwikkeling van groen gas sluit nauw aan bij onze regionaal-economische structuur. De stichting Energy Valley zet in op de verdere doorontwikkeling en introductie van groen gas. Samen met het  bedrijfsleven, belangenverenigingen en instanties worden pilots en demo’s voor de productie en toepassing van groen gas ontwikkeld. Aspecten als wet- en regelgeving, financiering, kennisinfrastructuur en coalitievorming komen hierbij nadrukkelijk aan de orde.


BiomassaBio Based Economy

Samen met DHV Energy, KNN Milieu en Noordtij is de stichting Energy Valley bezig de biomassa-initiatieven in het noorden van Nederland met elkaar af te stemmen en te koppelen. Aan de hand van diverse regionale sessie worden de marktkansen en -partijen voor biomassa in beeld gebracht. Dit moet uiteindelijk resulteren in een regiobrede aanpak en stimulering van biomassa projecten, waarbij de regionale meerwaarden maximaal worden benut.


Biofuels

zie duurzame mobiliteit

Nieuwsarchief