Algemene Voorwaarden

15 jan 2010

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap Energy Valley Platform

ALGEMEEN

Het Energy Valley Platform biedt ondernemers, kennisinstellingen en overheden de gelegenheid mee te denken, te praten en geïnformeerd te worden over de nieuwste Energy Valley ontwikkelingen. Het Energy Valley Platform komt regelmatig bijeen en biedt een interactieve ontmoetingsplaats waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld en ideeën op de agenda kunnen worden geplaatst. Tevens biedt het Energy Valley Platform de gelegenheid tot gemeenschappelijke marketing.

LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap van het Energy Valley Platform loopt per kalenderjaar. Inschrijving kan op ieder moment geschieden, waarbij de lidmaatschapskosten naar rato worden gefactureerd over de resterende maanden van het kalenderjaar. Door het invullen van het inschrijfformulier verleen je de stichting Energy Valley toestemming om tot opzegging de jaarlijkse ledencontributie af te schrijven. Lidmaatschap gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is door de stichting Energy Valley. De stichting is bevoegd bij ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, het lidmaatschap in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot iedere activiteit te ontzeggen.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap van het Energy Valley Platform geldt tot wederopzegging. De opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 januari van het nieuwe jaar schriftelijk aan de stichting Energy Valley te worden doorgegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

De stichting Energy Valley aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding, waardevolle spullen, voertuigen of andere eigendommen tijdens platform activiteiten. Eventuele schade, blessure of letsel vallen onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende lid.

PRIVACY

De stichting Energy Valley stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden en verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van persoonsgegevens zonder toestemming van deze personen.

Nieuwsarchief