Aangepast vergunningenpakket Gemini-windparken gepubliceerd

18 feb 2013

Op vrijdag 15 februari is het nieuwe vergunningenpakket voor de Gemini-windparken ten noorden van Schiermonnikoog van Typhoon Offshore gepubliceerd. In 2009 werden al vergunningen verleend voor de twee windparken die onder het Gemini-project vallen, maar omdat de plannen verder uitgewerkt en deels gewijzigd zijn, moeten de vergunningen worden aangepast. Tot en met 29 maart liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Het gaat om een aantal ontheffingen en gewijzigde vergunningen van verschillende overheden, en het rijksinpassingsplan dat nodig is om het windpark aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Het project Gemini bestaat uit twee windparken: Buitengaats en ZeeEnergie, van elk 300 megawatt. In 2009, nog voordat Typhoon Offshore de locaties overnam van Bard, werden voor drie locaties vergunningen verleend. Die gingen uit van windparken van 60 turbines van 5 megawatt en een kabeltracé tot vlak voor de kust. Omdat deze vergunningen vielen onder de Wet beheer rijkswaterstaatwerken die niet meer bestaat, moeten deze gewijzigd worden naar Waterwetvergunningen. Bovendien loopt het kabeltracé iets anders dan in 2009 was voorzien dus ook dat moet aangepast worden. Ook moet het rijksinpassingsplan worden gewijzigd.

Typhoon Offshore heeft gekozen voor andere turbines dan in het oorspronkelijke plan, namelijk 75 Siemens-turbines van 4 MW op monopiles in plaats van 5 MW turbines op tripods. Het heien van deze monopiles kan weliswaar in één keer per turbine gebeuren in plaats van in drie keer, maar daarbij wordt wel meer geluid geproduceerd.

De definitieve besluiten worden op zijn vroegst in mei verwacht.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief