(Inter)nationale beleidspositie

Energie staat hoog op de politieke agenda. Zowel vanuit het oogpunt van leveringszekerheid, klimaatverandering en innovatie. Met stichting Energy Valley zet de regio in op verdere uitbouw van de voortrekkersrol op een aantal nationale en Europese beleidsthema’s die aansluiten bij de regio. Nadruk ligt hierbij op een goede publiek-private samenwerking om praktisch aan de slag te gaan met nieuwe kennis en bedrijvigheid op het gebied van schone energie.

Green Deal
In de Green Deal Noord-Nederland zijn afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over de rol van het Noorden als energieregio. Op basis hiervan wordt samen opgetrokken om barrières weg te nemen en projecten te versnellen. Zoals bij de Energy Academy en College, productie van groen gas en andere biobrandstoffen, windenergie en decentrale energie op de Afsluitdijk. Daarnaast is met Rotterdamse partners de Green Deal LNG Rijn & Wadden afgesloten voor uitrol van LNG in de scheepvaart en is stichting Energy Valley nauw betrokken bij de landelijke Green Deals voor Groen Gas en Wind op Zee.

Nationale Topsector Energie
Stichting Energy Valley sluit direct aan bij het landelijke topsectorenbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee zet de Rijksoverheid in op groei van de Topsector Energie als pijler voor de Nederlandse economie. Hierbij is een nauwe verbinding met de Topconsortia Kennis & Innovaties, die uitvoering geven aan het beleid en waarin ondernemers en wetenschappers samenwerken aan nieuwe energie-innovaties. Stichting Energy Valley is strategisch en projectmatig betrokken bij de innovatieprogramma’s voor Gas, BioBased Economy, Wind-op-Zee, Smart Grids en Energie & Water. Daarbij zijn onder meer ook afspraken gemaakt over noordelijke projecten voor de nationale versnellingsagenda.

Nationaal Energieakkoord
Onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) hebben overheid, markt, vakbeweging en maatschappelijke organisaties eind 2013 een nationaal Energieakkoord afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke inzet voor besparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dit moet resulteren in een stabiel en breed gedragen nationaal beleid voor 14% hernieuwbare energie en tenminste 15.000 voltijdbanen in 2020. Het akkoord heeft veel overlap met de focus van de stichting Energy Valley en biedt een stevig kader voor opschaling en versnelling. Zeker als het gaat om gemeenschappelijke thema’s als wind op zee, bio-energie, slimme decentrale energie, energiekennis en werkgelegenheid op het gebied van energie.

European North Sea Energy Alliance
Stichting Energy Valley heeft de krachten gebundeld met partnerregio’s in Duitsland, Schotland en Noorwegen om samen op te trekken bij de ontwikkeling van energie rondom de Noordzee. Dit is samengebracht in de ‘European North Sea Energy Alliance’, mede gesteund uit het 7e Kaderprogramma van de Europese Unie. De krachtenbundeling is enerzijds gericht op kennisbundeling bij bedrijven en instellingen in regio’s en anderzijds op het onderling afstemmen van de energiesystemen en -investeringen. Op basis hiervan wordt gezamenlijk gewerkt aan een European Region of Energy Excellence. Wat aansluit bij het beleid voor een sterke, stabiele en schone Europese energiemarkt en sterke EU-regio’s.

Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3)
Om actief bij te dragen aan de Europese beleidsdoelen is door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een regionale onderzoeks- en innovatiestrategie opgesteld waarin ook de overgang naar zekere, schone en efficiënte energie centraal staat. Deze zogenaamde ‘Research and Innovation Strategy for Smart Specialization’ (RIS3) is de basis voor de inzet van Europese regiofondsen voor innovatie en ondernemerschap in 2014-2020. De RIS3 wordt door SNN met een groot aantal partners, waaronder stichting Energy Valley, uitgewerkt in een nieuw regioprogramma met energie als één van de regionale speerpunten.

Overige EU-programma’s
Projectmatig wordt actief deelgenomen in EU-programma’s om de regionale (kennis)positie te versterken en met EU-partners innovaties te versnellen. De meeste energiethema´s zijn dan ook grensoverschrijdend en dragen bij aan een innovatief en krachtig Europa. Binnen de  Interreg-programma’s lopen diverse samenwerkingsprojecten om met name Noord-Nederlandse en Noord-Duitse energiepartners (met name NoordRijn Wesfalen) te verbinden. Onder meer op het vlak van groen gas, LNG en opleidingen. Daarnaast wordt met EU-partners opgetrokken voor bijvoorbeeld de uitrol van LNG-scheepvaart in het Trans-European Transport Networks (TEN-T) programma en zijn onder meer vanuit de ENSEA-consortia nieuwe samenwerkingsprojecten in voorbereiding voor het nieuwe Europese Innovatieprogramma Horizon2020.