Over Energy Valley

Met Energy Valley zetten markt, kennis en overheid zich samen in om werk te maken van schone en innovatieve energie in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord.

Sinds 2003 hebben partijen hun krachten gebundeld in de stichting Energy Valley om bedrijvigheid, banen en kennis op het gebied van energie uit te bouwen. De stichting fungeert als clusterorganisatie om kennis te delen, projecten te versnellen en investeringen in nieuwe energie uit te lokken.

Focus

Aan de hand van de regiokansen, marktontwikkelingen en ambities is met de betrokken partners gekozen voor een aantal centrale programmalijnen. Deze focus is vastgelegd in een strategieplan en jaarlijkse actieplannen. Aan de hand hiervan wordt ingezet op de uitbouw van nieuwe, duurzame energiebedrijvigheid op de programma’s:

Projectstimulering

De stichting Energy Valley richt zich op het stimuleren van nieuwe energieprojecten om nieuwe kennis en bedrijvigheid in de praktijk te brengen. De stichting investeert daarbij niet zelf, maar beschikt over een slagvaardig team aan vakspecialisten om initiatiefnemers te helpen en nieuwe energieconcepten te ontwikkelen. Op deze wijze kan op maat een rol worden vervuld bij:

  • Visievorming & Conceptontwikkeling
  • Coalitievorming & Partnersearch
  • Strategisch & Beleidsmatig advies
  • Technisch & Financieel advies
  • Belangenbehartiging & Promotie

Positionering en Clustervorming

Daarnaast zet de stichting Energy Valley in op een actieve positionering van het Noorden als energieregio en de uitbouw van het bedrijven- en kenniscluster, om nieuwe energieactiviteiten naar de regio te halen. Onder meer door gezamenlijke visievorming, zichtbaar maken van ontwikkelingen en projecten en het organiseren van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling.

Samenwerking

Als clusterorganisatie wordt intensief samengewerkt met vele partijen en instanties. Zowel met provincies, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven als strategisch partners, de leden van het Energy Valley Platform en talrijke andere (project)partners. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de verbinding gelegd naar andere landen rond de Noordzee (Scandinavië, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) om kennis te delen en samenwerkingsprojecten te ontwikkelen.

Financiering

De stichting Energy Valley wordt op projectbasis gefinancierd door overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De huidige projectperiode loopt tot en met 2015.